přihlásit do LYFLE lockadministrace
MŠ Dobrovského

Naše mateřská škola bude otevřena od 29. 7. do 9.8. 2024. Na ostatní mateřské školy se budete hlásit v příslušné mateřské škole. Budete potřebovat kopii Evidenčního listu, kterou vám na vyžádání připravíme.

Děti, které dochází do naší MŠ musí nahlásit docházku do 31. 3. 2024.

Děti z ostatních MŠ z Králova pole se mohou hlásit od 1. 4. V případě volných míst i děti z ostatních městských částí.

prazdninovyprovozms2024

Od začátku tohoto školního roku jsme se s vašimi dětmi ponořili do fascinujícího světa vody. Společně jsme objevovali, v jakých podobách se voda nachází kolem nás.
Jako součást našich tradičních aktivit jsme začlenili tematické písně, básničky a tvoření. Před blížícími se jarními prázdninami se budeme věnovat experimentům. Děti budou mít možnost prakticky využít své dosavadní poznatky a dovednosti při několika jednoduchých, ale fascinujících vodních experimentech. Tato činnost nejenže podnítí jejich zvídavost, ale také jim umožní vidět a pochopit některé fyzikální a chemické vlastnosti vody.
Celé téma zakončíme praktickým využitím vody a vodních toků, a to z hlediska osobního i ekologického. 

Letos se naše MŠ rozhodla dělat radost dětem z Kliniky dětské onkologie FN Brno.
Z vybraných peněz, od rodičů a zaměstnanců MŠ, jsme pořídili hračky a finančně podpoříme i Nadační fond dětské onkologie Krtek
Děkujeme všem co se zapojili♥️

Mateřská škola bude přes Vánoční svátky uzavřena od 23. prosince do 2. ledna 2023

Od pátku 1. 12. začne v MŠ tradiční Jarmark. Ten najdete v šatně.
Letos budeme dělat radost dětem z Kliniky dětské onkologie FN Brno
Pokud budete mít zájem nás podpořit, můžete si vybrat a koupit vánoční ozdobu.

Ozdoby jsme vytvářely s dětmi.
Cena dřevěných stromečků je minimálně 70 Kč za kus.

Cíl projektu: Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením

Den Dětí v MŠ. Dopoledne plné tance a odpoledne plné her a odměn.

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта) зі змінами внесеними поправкою

ve znění novely č. 20/2023 Sb.

№ 20/2023 ЗБ.

 

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка

 

Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace

 

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

  • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

  • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису:  2.6.2023 od 10:00 do 12:00 hod.

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola, Brno, Dobrovského 66, příspěvková organizace

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: ………0…………

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

  1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

  1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

  1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání,

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу,

  1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

  1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

  1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2023 5 let)).

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років).

  1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

Kritéria pro přijetí jsou spádový obvod MŠ věk dítěte.

Критеріями прийому є площа відвідування дитячого садка та вік дитини.

Zadost_o_prijeti_ditete_MS_cesko-ukrajinsky

 

 

Škola je zapojena do programu ERASMUS+ a je členem konsorcia statutárního města Brna.

Srdečně vás zveme na den otevřených dveří, který se bude konat 12. 4.

Podrobnější informace v sekci ZÁPIS

 

Odbor školství a mládeže Magistrátu města Brna srdečně zve na webináře realizované v rámci projektu MAP III

pod záštitou náměstka primátorky města Brna Mgr. Jaroslava Suchého a radní pro školství JUDr. Ireny Matonohové.

Webináře pro rodiče

Webináře pro rodiče, 2023

Leták webináře_pro_rodice_2023, MŠ a ZŠ

Plán na zbytek školního roku je jasný!

 

MŠ Dobrovského hledá provozního zaměstnance (pomocná síla do kuchyně – nevaří). Jedná se o záskok na měsíc leden, dle situace i prodloužení.
Pracovní doba od 11:15:00 – 15:30:00.
Ozvěte se na mail dasa.fiedlerova@msdobrovskeho.cz
Plat dle Nařízení vlády č. 222/2010 Sb.
Může jít o obrázek jídlu a textu